Erikoiskuljetusten liikenteenohjaaja, EKL-peruskurssi, Oulu

EKL-kortin haltijoilla tulee olla voimassa oleva Tieturva 1-pätevyys.

Pätevyyden voi suorittaa omatoimisesti netissä (ainoa vaihtoehto) osoitteessa: e-tieturva.fi
Koulutuksen suoritettuaan kurssilaiselle tulee todistus annettuun sähköpostiosoitteeseen.
Koulutus on ilmainen ja korttia ei enää lähetetä. Ota todistus mukaan EKL-kurssille.

Seuraavassa tiedot EKL-oikeuden myöntämisestä, joka perustuu TLL 67 §:

Traficom myöntää erikoiskuljetusten liikenteenohjaajanoikeuden (EKL-oikeus). Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeus on voimassa viisi vuotta.  

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) hakija on suorittanut hyväksytysti erikoiskuljetusten liikenteenohjaajan koulutuksen;

2) hakijalla on voimassaoleva B-luokan ajo-oikeus;

3) hakija on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopiva erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi. 

Hakijaa ei ole pidettävä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia sopivana erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaksi, jos hän on:

1) viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana syyllistynyt rattijuopumukseen, törkeään rattijuopumukseen, törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai sellaiseen rikoslain (39/1889) 23 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tekoon, joka osoittaa vakavaa piittaamattomuutta liikenneturvallisuudesta, tai on tänä aikana ollut mainittujen tekojen johdosta ajokiellossa;

2) viimeksi kuluneen vuoden aikana muuten määrätty ajokieltoon tai ollut ajokiellossa muihin liikennerikoksiin syyllistymisen perusteella;

3) poliisin pitämästä rekisteristä ilmenevien tietojen perusteella muutoin toiminnallaan osoittanut olevansa elämäntavaltaan tai henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan ilmeisen sopimaton toimimaan liikenteenohjaajana.

Liikenne- ja viestintävirastolla ja poliisilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada tarpeellisia tietoja ajoneuvoliikennerekisteristä erikoiskuljetusten liikenteenohjaajille asetettujen vaatimusten toteamiseksi. 

Traficom laskuttaa kortin saajalta henkilökohtaisesti 40 € EKL-päätöksestä.(sisältää kortin). Koulutus sisältää myös sillanvalvonta -osion.

Ilmoittaudu koulutukseen

Sähköinen ilmoittautuminen on mahdollista vain Suomesta. Ota yhteyttä kurssin yhteyshenkilöön.